Ga naar de inhoud
Home » Privacybeleid

Privacybeleid

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Het Betuwse Mamacafé website en andere publicaties en de al dan niet daaruit voortvloeiende verkoop en geleverde goederen door Het Betuwse MamaCafé. Door het aangaan van diensten en het bestellen van producten bij Het Betuwse MamaCafé accepteert de consument deze algemene voorwaarden die onlosmakelijk deel uitmaken van de overeenkomst. Deze algemene voorwaarden worden altijd aan de consument beschikbaar gesteld of er wordt duidelijk aangegeven waar deze algemene voorwaarden in te zien zijn. De consument wordt verzocht deze grondig te lezen. Andere voorwaarden die afwijken van deze voorwaarden zijn voor Het Betuwse Mamacafé alleen bindend indien en voor zover deze door Het Betuwse Mamacafé uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, of onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden dienen te worden beoordeeld en uitgelegd ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Identiteit van de ondernemer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle goederen en diensten (hierna: de goederen) geleverd door:

Het Betuwse MamaCafé – Lisanne van Hattem & Chantal Jansen.

Post- en bezoekadres:
Ridder Alartlaan 19
4116EH Buren

Websites: www.hetbetuwsemamacafé.nl

E-mail: info@hetbetuwsemamacafe.nl

Telefoonnummer: 0623036903

KVK-nummer: 88465764

IBAN: NL25 SNSB 8839 7859 57

BTW/VAT: NL864638322B01

Privacy policy

Deze privacyverklaring is opgesteld in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het Betuwse Mamacafé zal je privacy zo goed als mogelijk waarborgen. Persoonsgegevens worden alleen voor interne doeleinden gebruikt (facturering, communicatie, enz.). Er worden alleen gegevens bewaard die hiervoor nodig zijn.
Het Betuwse MamaCafé noteert hiervoor jouw bedrijfsnaam, voor en achternaam, adres, postcode en woonplaats. Evenals telefoonnummer en e-mailadres.

Het Betuwse MamaCafé gaat zeer zorgvuldig om met informatie die jij geeft. Het Betuwse MamaCafé neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Het Betuwse MamaCafé.

Met welk doel en op basis van welke grondslag bewaren wij uw gegevens:

  • Het afhandelen van de betaling – Het verzenden van onze nieuwsbrieven
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te voeren
  • U te informeren inzake wijzigen van onze diensten/producten
  • U de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken
  • Om goederen en diensten bij u te leveren
  • Het Betuwse MamaCafé verwerkt uw gegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte

Het Betuwse MamaCafé zal de persoonsgegevens en andere informatie niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is. Je hebt te allen tijde recht op inzage in je gegevens. Het Betuwse MamaCafé wilt een zo transparant mogelijk manier van hulpverlening bedrijven.

Wat in gesprekken wordt uitgewisseld blijft tussen Het Betuwse MamaCafé en de klant. Persoonsgegevens en overige gegevens zullen op geen enkele wijze met andere partijen worden gedeeld.  Het Betuwse MamaCafé doet dit alleen op verzoek van de klant en als daar toestemming voor wordt gegeven. Deze toestemming wordt schriftelijk vastgelegd.

Foto’s

Foto’s die worden gemaakt tijdens het mamacafé/workshops, worden altijd gemaakt in overleg met de betrokkene. Wanneer foto’s worden gebruikt door Het Betuwse MamaCafé op social media of internet, gaat dit altijd in overleg en met akkoord van de betrokkene. Wanneer het niet op prijs wordt gesteld, dat er foto’s worden gemaakt en/of geplaatst worden op internet en/of social media, mag de betrokkene dit duidelijk aangeven en zullen er geen foto’s op het web geplaatst worden.

Het Betuwse MamaCafé heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden te voorkomen.

Het Betuwse MamaCafé behoudt zich het recht om wijzingen aan te brengen in de Privacy Policy. Bekijk deze Privacy Policy daarom regelmatig op de website www.hetbetuwsemamacafe.nl  voor het meest actuele beleid.

Workshop en diensten

Door het boeken van een workshop bij Het Betuwse MamaCafé ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.  Het Betuwse MamaCafé geeft enkel advies. De ouder blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor het kind, zowel voor, tijdens als na de workshop en/of mamacafé.

De koper verklaart mondeling of schriftelijk dat de opgegeven gegevens aan Het Betuwse MamaCafé correct zijn, en bevestigd hiermee voldoende geïnformeerd te zijn over de kostprijs, de duur en de inhoud van de aangevraagde of geboekte workshop. De op de website, e-mail en WhatsApp vermelde prijzen zijn altijd in euro’s en inclusief BTW.

Bij uitloop van de workshop wordt er € 25,- per half uur extra in rekening gebracht. Buiten de stad Buren (Gld) worden er reiskosten berekend á € 0,30 cent per km.

Overigens is de informatie en technieken die je in een workshop, product en/of dienst aangeleerd krijgt, ten allen tijde een professioneel advies is. Het is altijd de eigen verantwoordelijkheid van de klant om de overgebrachte informatie op correcte en veilige wijze toe te passen.

Annuleren en betalen

Mocht er onverwachts iets zijn waardoor je de workshop of dienst moet afzeggen, dan weten wij dat graag tenminste 24 uur van tevoren. We maken eventueel een nieuwe afspraak, of crediteren de factuur van het aangekochte product zonder extra kosten.

Als de afspraak helemaal komt te vervallen en je meldt ons dit niet of op het laatste moment, binnen 24 uur voor de afspraak, dan brengt Het Betuwse MamaCafé € 50,- in rekening en de eventuele reiskosten die gemaakt zijn. Het Betuwse MamaCafé behoudt steeds het recht de gemaakte afspraak te annuleren, te onderbreken of te verzetten in geval van ziekte of overmacht.

Na je aankoop van een workshop, product of dienst ontvang je van Het Betuwse MamaCafé een factuur om het product, workshop of dienst te betalen. Wij vragen je deze factuur uiterlijk binnen 14 dagen te voldoen. De factuur kan betaald worden via bankoverschrijving of tikkie. Wanneer de factuur is voldaan, krijg je al het materiaal toegestuurd per mail van jou aangekochte dienst/product.

Op de factuur die je ontvangt staan de volgende gegevens. Naam, adres, postcode en woonplaats. De datum van de aankoop en een korte omschrijving van de eventuele goederen/diensten die zijn aangekocht. Het Betuwse MamaCafé bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Alle persoonsgegevens > Maximaal 1 jaar > Nazorg

Veiligheid

Het Betuwse MamaCafé kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen en andere schadelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de ter beschikking gestelde producten en goederen. Evenals kan Het Betuwse MamaCafé niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen en andere schadelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien tijdens een mamacafé op locatie.

Cookies

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn gebruikt Het Betuwse MamaCafé “cookies”. Bij ieder bezoek aan onze website plaatst onze browser cookies op uw computer. Cookies zijn kleine bestandjes die door internetpagina’s op uw harde schijf worden achtergelaten. Ze zijn ongevaarlijk en bevatten geen virussen. Het Betuwse MamaCafé gebruikt ze om u bij een volgend bezoek te kunnen herkennen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Copyright

Op al het materiaal op de website www.hetbetuwsemamacafe.nl, evenals al het materiaal dat onderdeel uitmaakt van een cursus/workshop, product, dienst of mamacafé, en het materiaal dat al dan niet elektronisch wordt toegezonden, is auteursrecht van toepassing. Het is zonder schriftelijke toestemming van Het Betuwse MamaCafé niet toegestaan dit materiaal te kopiëren, te verspreiden, of anderszins te gebruiken voor niet-persoonlijke doeleinden. Bij schending van deze rechten, is Het Betuwse MamaCafé genoodzaakt een boete ad. €500,-  te hanteren.

Disclaimer

Ondanks dat Het Betuwse MamaCafé de grootst mogelijke zorg besteedt aan haar website en materialen, kan het voorkomen dat er fouten optreden. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de inhoud van het materiaal.